พิมพ์
หมวด: กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 

บัญชีค่าธรรมเนียมต่อท้าย  ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2559


อัตราค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานสะสมอาหาร  ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน สองร้อย ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด:

1. พื้นที่ประกอบการไม่เกิน 200 ตารางเมตร  อัตราค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อปี 

 

อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานสะสมอาหาร  ในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน สองร้อย ตารางเมตรและมิใช่เป็นการขายของในตลาด:

1. พื้นที่ประกอบการเกิน 200 ตารางเมตร  อัตราค่าธรรมเนียม 200 บาท ต่อปี