ขอความร่วมมือผู้รับบริการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ผ่านช่องทางออนไลน์ (Google Form) ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ถ. (https://local.moi.go.th)

ภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔