เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบเป็นไปอย่างโปร่งใส ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบได้กำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการไม่รับสินบน ดังประกาศนี้