แผนผังหน่วยงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 
จ่าเอก ไพบูลย์ สอนดงบัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

อินทิรา ชัชวิล
พนักงานจ้างทั่วไป