แผนผังหน่วยงาน

กองช่าง

 

ธนวัฒน์ เทียนประชา
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นเรศ พ่อกว้าง
นายช่างไฟฟ้า

  

   
ธีระพันธ์ เวชสถล   -ว่าง-   วสันต์ ภูมิมาโนช
พนักงานขับรถกระเช้า   พนักงานจ้างทั่วไป   คนสวน