แผนผังหน่วยงาน

กองคลัง

 

 
วิราศิณี ถาวรศาสตร์ 
ผู้อำนวยการกองคลัง

 

       
มัตติกา มันจหุนา   นาตยา วิรัญโท   -ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ