แผนผังหน่วยงาน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

 

     
นายณัฐวุฒิ วิรัญโท    จ่าเอกไพบูลย์ สอนดงบัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ    

 

 
นางปุญญิศา เดชพ่วง
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

 

             
ปวเรศ วิรัญโท   กวินภัค สลักเพชร   ลัดดาวัลย์ ถนอมวงษ์   นนทนันทน์ วงศ์ไพศาล
นักทรัพยากรบุคคล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   เจ้าพนักงานธุรการ   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

           
ราตรี ไพบูลย์   พิกุล ยุหัง   ดวงสมร เนตรสว่าง   อโนชา เหมาวนิค
ครู คศ.1   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก

 

             
ปาริชาติ เวชกุล   ภราดร วิบูลย์ดล   ณัฐภณ หนองแพ   ชัชวาล เวชกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   พนักงานขับรถยนต์   พนักงานขับรถดับเพลิง   พนักงานดับเพลิง

 

             
เบ็ญ ผลอินทร์   ประสิทธิ์ มาสุระ   จันทนา นาคราช   ก นกวรรณ ตระ กูลนุช
พนักงานดับเพลิง   พนักงานขับรถยนต์   แม่บ้าน   ประชาสัมพันธ์