แผนผังหน่วยงาน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

 

     
นายณัฐวุฒิ วิรัญโท    จ่าเอกไพบูลย์ สอนดงบัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ    รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 084-409-7895 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 081-715-2653    

 

 
นางปุญญิศา เดชพ่วง
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

 

     
ปวเรศ วิรัญโท   กวินภัค สลักเพชร   ลัดดาวัลย์ ถนอมวงษ์   นนทนันทน์ วงศ์ไพศาล
นักทรัพยากรบุคคล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   เจ้าพนักงานธุรการ   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

       
ราตรี ไพบูลย์   -ว่าง-   ดวงสมร เนตรสว่าง   อโนชา เหมาวนิค
ครู คศ.1   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก

 

     
ปาริชาติ เวชกุล   ภราดร วิบูลย์ดล   ณัฐภณ หนองแพ   ชัชวาล เวชกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   พนักงานขับรถยนต์   พนักงานขับรถดับเพลิง   พนักงานดับเพลิง

 

     
เบ็ญ ผลอินทร์   ประสิทธิ์ มาสุระ   จันทนา นาคราช   ก นกวรรณ ตระ กูลนุช
พนักงานดับเพลิง   พนักงานขับรถยนต์   แม่บ้าน   ประชาสัมพันธ์