สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

 

 

 1. นายสาวุฒิ  อรรณชาสัย
ประธานสภาฯ / สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
   2. บุญชู  จิลานินท์
รองประธานสภาฯ / สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
   3. นายวันชัย  สุนัศ
เลขาสภาฯ สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
   4. นางนฤมล  ปาดุนันท์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 1
   5. นายสุราช  ประกรศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
   6. นางรัตนา  จันทโกวิทย์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 2
   7. นายชรินทร์  นานิคบุตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
   8. นายธีรวุฒิ  ศรีกุล
สมาชิกสภาฯ หมู่ 3
   9. นางสาวจันทรา  สิงหธรรม
สมาชิกสภาฯ หมู่ 4
   10. นายปริญญา  พุ่มพวง
สมาชิกสภาฯ หมู่ 5
   11. นายฉัตร  วานิชภูมิ
สมาชิกสภาฯ หมู่ 6
   12. นายพิทยา  มิลันทกร
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7
   13. นางพรพณา  เจริญรัตน์
สมาชิกสภาฯ หมู่ 7